La main à la pâte
Zašto Ruka u testu ?

Predavanje prirodnih nauka u osnovnoj školi je obavezno i trebalo bi da doprinese razvoju naučne kulture kod svakog učenika.

Neka vrsta konstatacije

Učitelji su se još od davnina, počev od lekcija iz stvari do aktivnog načina učenja, angažovali u njihovim odeljenjima implantirajući projekte i izuzetne naučne aktivnosti koje su bile od velike koristi njihovim učenicima. Međutim, i pored postojanja programa, uprkos nasleđenih i  formiranih naučno tehnoloških aktivnosti  u odeljenju, koja su i publikovana, uprkos aktivnosti različitih društava, uprkos primera koje su sretali učitelji  tokom svog školovanja, uočava se da je predavanje nauka najčešće tradicionalno i nedovoljno slobodno i, pored redovnog  raspolaganja određenim brojem časova, postaje izrazito teorijsko i knjiško.
Nedavne internacionalne evaluacije francuskih učenika na kraju osnovnog i srednjeg školovanja pokazuju da oni nisu dovoljno uspešni u rešavanju postavljenih naučnih problema. Osim toga učenici više nemaju pozitivnu sliku o nauci.
Na početku  XXI-og veka, ova konstatacija nije svojstvena samo Francuskoj. Ona je primenljiva i većinu drugih zemalja. Verujem da se slažete da u tu većinu drugih zemalja spada i Srbija. Cilj projekta Ruka u testu je da svojim konretnim aktivnostima na polju resursa za učitelje i nastavnike doprinese poboljšanju ove situacije.


Dinimika

Značaj uloge nauke i tehnike u društvu, kao i interes naučnog obrazovanja da razvije kod dece sposobnost istraživanja, posmatranja i kritičkog razmišljanja ne dozvoljava nam da ostanemo na toj konstataciji. 
Realizacija naučnog obrazovanja u osnovnoj školi zahteva odgovarajuće profesionalne kompetencije učitelja. Oni treba da vode aktivnosti, dakle da uče decu koristeći raspoložive materijalne, dokumentacione i humane resurse. Jednu takvu kompetenciju prate naučna znanja, odgovarajuće veštine formirane na različitim nivoima školovanja, kao i pedagoška i didaktička znanja.
Ruka u testu
afirmiše svoju originalnost u promociji naučnog obrazovanja u osnovnoj školi pružajući učiteljima mogućnost da ostvare dinamičku i motivisanu saradnju sa naučncima, pedagozima, univerzitetskim profesorima i svima onima koji žele da im u ovom plemenitom, i po društvo veom aznačajnom poduhvatu,   pomognu.
Le rôle considérable que les sciences et les techniques jouent dans notre société et l'intérêt  

Poslednja izmena : 02/10/2008