La main à la pâte
Nauka za svako dete - resursi

Nauka za svako dete - resursi


Projektom Ruka u testu nastojimo da iskoristimo dobru praksu partnerstva La main à la pâte/INSHEA(Francuska) u pružanju jednakih mogućnosti svim učenicima za praktikovanje nauke.

Smatramo da su moguće duboke transformacije i u školama Srbije ako profesori postepeno primenjuju pedagogiju zasnovanu na istraživačkom (inkvajeri – IBSE) pristupu. Ovaj pedagoški pristup je koherentan i privlačan svim učenicima jer poštujući, ne samo njihove društvene, kulturne i geografske razlike, nego i specifičnosti koje nameće svaka školska situacija, posebno u školskim sredinama u kojim su učenici iz problematičnijih sredina brojniji, omogućuje udovolјenje specifičnih edukativnih potreba svih učenika.
Nadamo se da će se, korišćenjem resursa koje im stavlјamo na raspolaganje, uveriti da je nauka dostupna i interesantna svim učenicima i u svim školama bez obzira na njihovu opremlјenost. 

Autori : Marie-Hélène Ferrand Heitz, INS HEA; Clotilde Marin Micewicz, Fondation La main à la pâte; Édith Saltiel Fondation La main à la pâte Prevodilac: Stevan JOKIĆ, Ruka u testu

Nauka je moguća korisna  radu sa učenicima sa smetnjama razvoju!

Uživajmo uz nauku

Resurs dostupan svim učenicima

Prikaz knjige: U knjizi je prikazano iskustvo učesnika francuskog projekta HandiSciences sticano tokom petogodišnjeg rada; ono se oslanja na analizu početnih i finalnih razgovora s nastavnicima praćenu realizovanim aktivnostima. Sadrži brojna svedočanstva profesora koja ilustruju uspehe i poteškoće s kojim su se suočili u učionici, uz posebno isticanje uočenog napredka kod njihovih učenika. Posebno mesto je dato i elementima refleksije o nastavničkoj praksi koja bi bila najpogodnija za učenike sa smetnjama u razvoju. Materijal za rad u odelјenju, u okviru 13 sekvenci, će sigurno biti od koristi i nastavnicima u redovnim školamaPreuzmite: Uživajmo uz nauku

 Sekvence za rad u odeljenju daju izuzetne mogućnosti nastavnicima za realizaciju tema iz nauke, kako u redovnim tako i u školama za decu sa smetnjama u razvoju.
Možete ih preuzeti posredstvom linka 13 SEKVENCI ZA PREUZIMANJE
Poslednja izmena : 22/11/2016