La main à la pâte
Građansko obrazovanje
Jedna od bitnih preokupacija društva u poslednjim godinama je zabrinjavajuća pojava ubrzanog razvoj nejednakosti između kvartova u gradovima, sela i grada. Uprkos proklamovanoj politici na visokom nivou, ova razlika postaje sve izraženija pa se to reflektuje i na škole koje su u jednom slučaju u povoljnijem položaju, a drugom  se iz dana u dan suočavaju sa problemima zadovoljenja najelementarnijih potreba.
Odgovorni na loklanom nivo vrlo često žele da doprinesu školskom i društvenom uspehu mladih učestvujući u realizaciji obrazovnih loklanih projekata

Uspostaviti nove društvene veze u gradu

Ruka u testu predlaže politiku zajedničkog partnerstva sa ciljem da se poboljša naučno obrazovanje, ostvari savršenije vladanje jezikom, favorizuje  integracija građana, promoviše upotreba novih tehnologija, uz obraćanje svim školama bez obzira na njihov materijalni i učenički sastav.
Ruka u testu se oslanja na nove oblike partnerstva, veza između civilnog društva i škole, objedinjenih na čvrsto uspostavljenom projektu čiji cilj je da svi steknu  osnovna znanja. Nastoji da zainteresuje roditelje za aktivnosti njihove dece. Doprinosi uspostavljanju novih kvalitativnih društvenih veza u gradu koje se ogledaju kroz saradnju učitelja, naučnika, raznih organizacija. U kvartovima se koriste nove tehnologije koje imaju za cilj da pruže što humaniju uslugu svima, favorizuje mreža razmene i međusobne pomoći između škola.
Ruka u testu je do sada, a to će raditi i u buduće, pomagala razvoju naučnog obrazovanja kako u gradskim tako i u seoskim sredinama.

Investiranje u opremu škola

Ne tako velike investicije u naučni materijal omogućile bi svim učenicima da se naučno opismene, da usvoje naučni pristup, diskutuju sa svojim drugovima, argumentuju svoj stav, saglase se u vezi zapažanja i interpretacija, steknu osnovna naučna znanja.
Daleko veće investicije su potrebne za informatički materijal i povezivanje u Internet mrežu. Većina škola u Srbiji ima informatičke kabinete ali je slabija strana njihovo umrežavanje. Bez njega će oprema u tim kabinetima veoma brzo postati prevaziđena. Ruka u testu posredstvom svog Internet sajta, koji pruža velike mogućnosti učiteljima i nastavnicima u svim delovima Srbije i srpskom govornom području,  nastoji da na nenametljiv način podstakne učitelje i nastavnike da iskoriste postojeću informatičku opremu.
Ovaj pedagoško naučni projekt može biti prilika, da svaka škola bude informatički opremljena, jer je upotreba ove opreme sve poželjnija kako za nastavnike pri pripremi časa tako i za učenike. Škola je mesto u kome svako može steći znanja neophodna za korišćenje ovih savremenih oruđa. Zato je to jedan od prioritetnih zadataka svake lokalne zajednice.
Poslednja izmena : 02/10/2008