Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Principi i aktivnosti > Vladanje jezikom
Vladanje jezikom

Vladanje jezicima je jedan od bitnijih zateva društva i  roditelja, pa zato i spada u jedan od prioriteta svakog nacionalnog obrazovanog sistema. Ovome izuzetan doprinos mogu da daju upražnjavanja naučnih aktivnosti u odeljenju.

U tom kontekstu deca nauče da traže reč, verbalnu formu ili modalitete jezika koji im omogućuju da bolje saopšte svoja zapažanja ili svoja objašnjenja. Na taj način dete uči takođe da piše i crta grafike, tebelarno prikazuje rezultate, šeme.

Naučne aktivnosti, u današnjem vrlo često multikulturalnom kontekstu, mogu da pomognu u prevazilaženju jezičkih barijera i različitih tradicija, jer izučavaju prirodne fenomene i opažanja zajednička svoj deci.

Govorno izražavanje

Ruka u testu podstiče usmenu razmenu mišljenja u vezi nekih zapažanja, hipoteza, eksperimenata i objašnjenja. Brojni učenici, koji imaju jezičke probleme u nekim disciplinama, vrlo često ih sasvim neosetno prevazilaze tokom naučnih aktivnosti preko kojih su sopstvenim konkretnim  manipulacijama uvučeni u zajednički rad tokom koga  se suočavaju sa univerzalnim fenomenima. 

Rigoroznost naučnog diskursa, zahtev za objektivizacijom potvrđivanja, mogu kod dece doprineti na vrlo značajan način forimranju kritičkog duha u odnosu na pseudo-naučni diskurs. Naučna debata može takođe da pripremi učenike za građansku debatu, iako prirode ovih debata nisu iste (naučna saglasnost se ne zasniva na glasanju). Dete zna da argumentuje svoje mišljenje, sasluša drugog, formira svoj stav na osnovu samostalnog razmišljanja, radi za realizaciju zajednički postavljenog cilja u okviru nekog domena.

Pisanje

Pisanje je način spoljašnjeg iražavanja, dakle rad koji proističe kao rezultat svog sopstvenog mišljenja. Ono otkriva naše nemire i nesigurnosti. Omogućava da se očuvaju tragovi primljenih informaicja, ostvari sinteza i formalizaicja, i omogući pojava novih ideja. Favorizuje komunikaciju informacija, koje je ponekda teško iskazati, u grafičkoj formi i omogućuje beleženje rezultata neke debate.

Prelaz od usmenog na pismeno izražavanje

Prelaz od jednog načina komunikacije na drugi je vrlo značajna faza u razvoju deteta. Ruka u testu predlaže da se posveti vreme verbalizaciji samostalno napisanog teksta, diskutuje da bi se zajednički konstruisale rečenice zasnovane na zajedničkim znanjima, i nauči upotreba različitih pomoćnih sredstava pri pisanju.

Poslednja izmena : 02/10/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2021