Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > > > Klasifikacija živih bića > Analiziranje rezultata
Modul : Analiziranje rezultata   [Cycle]
14/07/2010
Datum publikovanja : 
 
Od učenika se traži da odgovore na pitanje šta su radili na prethodnim časovima u okviru modula Klasifikacija živih bića, odnosno uz pomoć nastavnika učenici pristupaju analizi rezultata.
Rezime : 
 
Uočiti važnost pravilno odabranog kriterijuma i definisati osnovne pojmove.
Osnovne tačke programa : 
 
Učenici treba da razumeju razliku između razdvajanja, uređivanja i klasifikovanja organizama. Jedino metod klasifikovanja predstavlja naučni pristup grupisanja životinja zasnovan na njihovim srodničkim vezama.
Cilj : 
 
Jedan ili dva časa
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 14/07/2010
Materijal : Na ovom času se koriste papiri A3 formata sa zalepljenim slikama životinja prema tri kriterijuma (razdvajanje, upoređivanje i klasifikacija).

Izvođenje eksperimenta:


Svaka grupa učenika upoređuje svoje radove sa prethodnih časova. Tako na primer, učenici koji su se pri razvrstavanju opredelili za kriterijum „Lete – ne lete“ će ustanoviti da su u istu grupu stavili leptira i pticu, životinje koje su kasnije, nakon operacije klasifikovanja, svrstali u dve potpuno različite i čak veoma udaljene grupe.
  
Slično se može ustanoviti i poređenjem mesta pojedinih životinja pri metodi uređivanja i njihovim položajem nakon operacije klasifikovanja (na primer, noj i ajkula se pri uređivanju mogu naći jedan pored drugoga, a nakon klasiranja vidimo da su izdvojeni u dve potpuno različite grupe).
 
Prodiskutovati da jedino metod klasifikovanja obezbeđuje naučni pristup koji dovodi do pravilnog grupisanja živih bića.
 

Produbljivanje problematike:


Učenicima se može naglasiti da su životinje koje dele veći broj zajedničkih osobina međusobno srodne i da imaju zajedničkog pretka.
 

Zapažanje:


Kada se traži od učenika da odgovore na pitanje šta su radili na prethodnim časovima, jedan od verovatnih odgovora će biti da su (na različite načine) vršili  klasifikaciju životinja. U suštini, oni su klasirali samo na jednom času (Sekvenca 4), pa im na to jasno treba skrenuti pažnju.
Poslednja izmena : 14/07/2010
Oruđa
© Ruka u testu 2018