Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > > > Klasifikacija živih bića > Izdvajanje, razdvajanje, razvrstavanje
Modul : Izdvajanje, razdvajanje, razvrstavanje  [Cycle]
14/07/2010
Datum publikovanja : 
 
Razdvajanje je binarni princip koji koristimo isključivo za poređenje organizama, bez utvrđivanja njihovih međusobnih veza i zavisnosti.
Rezime : 
 
Uvesti pojam kriterijuma - na osnovu čega sve mogu izdvojiti (grupisati) životinje, na primer:
 „da li jesu ili nisu dlakavi“
 „da li žive na farmi ili ne žive na farmi“
 „da li su veći ili manji“
„ da li su lepši ili ružniji“...
Osnovne tačke programa : 
 
Učenici predlažu kriterijume, a zatim se svaka grupa sama opredeljuje za kriterijum po kome će razvrstavati životinje.
Cilj : 
 
Jedan čas
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 14/07/2010
Materijal : 


Papir roze boje sa fotokopiranim crtežima različitih životinja. Nastavnik može napraviti i svoju kolekciju prilagođenu predznanju i uzrastu učenika (jedan primer kolekcije životinja možete preuzeti u pdf formatu na ovoj strani) (PDF: Slike_kolekcija)
Papir formata A3
Makaze
Lepak za papir
Flomasteri u više boja
Tabla, kreda u boji


Izvođenje eksperimenta:


Podeliti učenike u grupe. Svaka grupa dobija fotokopirani papir u roza boji sa crtežima različitih životinja. Zatim isecaju životinje, grupišu ih prema kriterijumu za koji su se opredelili i lepe na belom papiru A3 formata. Svaku od dve grupe životinja treba zaokružiti u vidu skupa, kao što je prikazano na slici. 

 

Za obeležavanje skupova mogu se koristiti flomasteri u dve boje.


Produbljivanje problematike:


Preispitivanje kriterijuma - Izvesno je da će učenici prilikom razvrstavanja životinja praviti greške, verovatno još pri samom izboru kriterijuma. U ovoj fazi treba ukazati na te greške i nedoslednosti, preispitivanjem validnosti kriterijuma za koji su se opredelili. U diskusiji na kraju časa u kojoj učestvuju svi učenici, navode se karakteri svih učeničkih grupa i zajednički komentarišu (usmeravanje na anatomiju, tj. na ono što životinje imaju). Na primer, ne kažemo: stavljam ih zajedno zato što plivaju (na osnovu onoga što rade), već zato što imaju peraja (prema anatomiji). Ili, ne kažemo: stavljam ih zajedno zato što su ptice (na osnovu onoga što iz iskustva znam da jesu), već zato što imaju perje, itd.


Zapažanje:


Nastavnik može na tabli ispisati spisak karaktera usvojen od strane čitavog odeljenja, zasnovan na anatomiji, a ne na funkciji ili ranijem iskustvu o pripadnosti određenoj grupi životinja. Na primer: glava, oči, pipci, uši, noge (broj), dlake, perje, mlečne žlezde, skelet (spolja/unutra), krila…

Poslednja izmena : 14/07/2010
Oruđa
© Ruka u testu 2021