Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Materijali, osobine > Od otkrića termičkih izolatora do konstrukcije eko-kuće (Nagrada La main à la pâte u 2006)
Modul : Od otkrića termičkih izolatora do konstrukcije eko-kuće (Nagrada La main à la pâte u 2006)  [Cycle]
15/01/2007
Datum publikovanja : 
 
Kako iskoristiti i utvrditi ranije stečena znanja u realizaciji nekog projekta. Pokušaji da se odgovori na ovo pitanje omogućili su definisanje projekta koji je imao za cilj razvoj koncepcije i konstrukcije makete eko-kuće.
S učenicima su tokom godine obrađene sledeće teme koje su bile u vezi s definisanim projektom :   
  • Termički izolatori
  • Pojam električnog kola
  • Prečišćavanje otpadne vode u okviru rešavanja problema  održivog razvoja
Rezime : 
 
 
Poslednja izmena : 05/08/2008
Učenici su konstruisali ekološku kuću tokom sedam nedelja rada. Od izučavanja termičkih izolatora do napajanja kuće električnom strujom, koju su dobijali pomoću vetrenjače, ne zaboravljajući pri tom na izbor materijala za konstrukciju, učenici su se bavili pravim istrživačkim radom, koji je povezivao nauku i tehnologiju. Tokom realizacije projekta postavljali su pitanja, eksperimentisali i manipulisali uz usmenu i pismenu komunikaciju, kao i zajednički rad pri konstrukciji. Video snimcima su registrovali greške, postupna poboljšanja, kao i važnost rada u grupi.
(Izvod iz obrazloženja žirija) prix de La main à la pâte 2006

Od otkrića termičkih izolatora do koncepcije i konstrukcije eko-kuće

Sadržaj :

Sekvenca 1 : Termički izolatori (10 časova)
Sekvenca 2 : Električna struja u eko-kući (4 časa)
Sekvenca 3 : Koncepcija i konstrukcija eko-kuće (8 časova)

Sekvenca 1 : Termički izolatori.

Etape

Aktivnosti

Organizacija                            

Zašto nam je toplije kad obučemo nešto od vune?
(1 čas)                        

Predložiti eksperiment koji će omogućiti suočavanje s realnošću.

U grupama od 4 učenika.
Omogućiti iskazivanje početnih dečjih koncepcija.
Zapisati to u eksperimentalnu svesku.

Da li vuna greje?
(1 čas)

Postaviti i evidentirati neke uslove.

U grupama od 4 učenika.
Individualni tekstovi.
Popuniti tabelu s dve kolone.

Da li vuna čuva toplotu?
(2 časa)

Zamisliti eksperiment.
Izvesti eksperiment.

U grupama od 4 učenika.
Učenici zamišljaju eksperiment koji im omogućuje da odgovore na postavljeno pitanje.
Koriste odgovarajuća sredstva komunikacije: tabela koja odvaja promenljive.

Interpretacija eksperimenata
(1 čas)

Objediniti različita empirijska iskustva da bi se došlo do prvog nivoa apstrakcije.

Individualna i kolektivna procena znanja.
Formiranje koncepta izolatora.

Istraživanja u vezi s drugim izolatorima
(1 čas)

Anketa.                                              Analiza.

Individualno, a zatim po grupama.
Naći osnovne elemente i izvesti zajednički zaključak.

Da li vazduh ima neku ulogu kod termičkih izolatora?
(2 časa)

Zamisliti eksperiment. Zajedničko izvođenje eksperimenta.
Predvideti rezultate eksperimenta.

Radom u grupi opaziti i argumentovati eksperimentalno utvrđenu ulogu vazduha kod termičkih izolatora.

Da li vazduh treba da bude zatvoren da bi bio dobar izolator?
(1 ili 2 časa)

Zamisliti eksperiment.
Predvideti rezultat eksperimenta.

Grupa od 4 učenika.
Opažanja i argumentacija u vezi s validnošću eksperimenta.

Predmeti iz svakodnevnog života
(1 čas)

Napraviti anketu:
Naći druge izolatore pored vazduha.

Pretraga literature: Glečer, Termos.

 

 

Sekvenca 2 : l’électricité dans l’éco-maison

Čas 1
Kako pomoću ravne baterije omogućiti funkcionisanje sijalice, motora i alarma?

Prva faza je faza manipulacije.
Ipak, od svake grupe se zahteva da nacrta ono što je eksperimentalno urađeno da bi to kasnije upotrebili pri zajedničkom radu.

Čas 2
Šeme i rečnik

Crtežima je na neki način predstavljena realna situacija, poput marke baterije ili čak vrste boja. Da bi se prešlo na šematsko predstavljanje, potrebno je usvojiti oznake za bateriju, sijalicu, alarm ili motor.
Ista je stvar i s nazivima za delove nekih upotrebljenih elemenata, kao što je električna sijalica: vlakno, grlo s navojem, itd...

Čas 3
Kako omogućiti funkcionisanje sijalice, motora, alarma pomoću valjkaste električne baterije?

 

 

Grupe kroz aktivan rad traže rešenje koje će omogućiti funkcionisanje nekih od nabrojanih uređaja. Pokušaji su bezuspešni, izuzev u slučaju alarma koji ima ugrađene električne kablove.
Neizbežno se nameće pitanje kablova.
Za neke grupe to je i dalje veliki problem jer nisu uočili da je kabl sastavljen iz dva dela (metalni deo i plastična presvlaka).
Posle svakog uspešnog pokušaja crta se odgovarajuća šema. U nastavku je zajednički osvrt na fazu manipulacije. U svesku za eksperimente se beleži najvažnije iz ovih aktivnosti.

Čas 4
Kako upaliti sijalicu koja je daleko od baterije?

Ovom situacijom se detaljnije upoznaje električno kolo jer se zahtevaju još dva električna kabla. Šematski se predstavljaju napravljena električna kola. Tokom zajedničkog rada verifikuju se različiti načini paljenja sijalice;

Sekvenca 3 : Koncepcija i pravljenje eko-kuće

Čas 1
Koja kuća?

Diskusija o projektu koji treba da omogući pravljenje nacrta kuće.
Ovim se omogućuje rad u ravni (prednja i zadnja fasada, itd…); na kraju časa učenici se odlučuju za jedan od crteža.

Čas 2
Kakav materijal?

Učenici iz svake grupe se pozivaju da definišu materijal koji će upotrebiti pri konstrukciji kuće.
Ova aktivnost im omogućuje da diskutuju o mogućnostima i nemogućnostima izbora određenog materijala (betonski blokovi, katranom premazane ploče, itd…).
Na kraju časa učenici biraju prirodni materijal, koji je ranije već negde upotrebljavan: drvo, slama.

Čas3
Radionica u vezi s koncepcijom i pravljenjem

Rad u radionici: zidovi, izolacija eko-kuće, krov eko-kuće.

Čas 4
Nekoliko problema koje treba rešiti

Učenici se suočavaju s realnom situacijom, otkrivaju razliku između onog što su predvideli i realnosti. Potrebno je da reše neke tehničke probleme, na primer :

  • Turbina vodenice: ako je od kartona i povezana s dinamom, onda će se karton deformisati, pa je potreban znatno čvršći materijal.

Čas 5
Essais

Test kvaliteta izolatora eko-kuće. Proverava se usvojeno rešenje da bi se otklonili uočeni nedostaci.

Čas 6
Završni radovi i dekoracija

Konstruiše se nameštaj za eko-kuću. Spoljna dekoracija: oluci od drveta, zalepljeni kamenčići da bi se imitirao dimnjak od kamena, zalepljena mahovina da bi se imitirala bašta, crtež reke ispod turbine vodenice.

Čas 7

Bilans.

Čas 8
Posete roditelja i dopisnika

Roditelji su dobili pozivnice da dođu na svečanu promociju eko-kuće. Deca tokom ove posete daju objašnjenja o svom projektu, problemima s kojima su se suočili tokom njegove realizacije i odgovarajućim rešenjima.

 

Vidi i druge nagrađene projekte :  http://www.rukautestu.vin.bg.ac.yu/?Page_Id=64


Poslednja izmena : 05/08/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018