Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > > > Seme - sejanje, sađenje
Modul : Seme - sejanje, sađenje  [Cycle]
01/05/2005
Datum publikovanja : 
 
-živi svet
-strukturisanje vremena
-količine i veličine
Osnovne tačke programa : 
 

-živi svet:
• rast, hrana, reprodukcija;
• uočiti redosled etapa razvoja neke biqke;
• rekonstruisati sliku biqke polazeći od njenih odvojenih delova 

-strukturisanje vremena :
• prepoznati ciklični karakter nekih fenomena,
• upotrebiti korektno vremenske i hronološke indikatore. 

-količine i veličine :
• uporediti količine;
• uporediti, klasifikovati i poređati objekte prema njihovoj veličini.

Cilj : 
 
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 17/02/2011
Ovaj modul je izvod iz knjige   "Otkrivanje sveta u predškolskoj ustanovi" koju je preveo i uredio Stevan Jokić a izdao Prosvetni pregled. Knjigu je napisala grupa  francuskih autora  a izdali : MJENR/DESCO i  l'Académie des sciences/La main à la pâte .


Uvod :


Aktivnosti gajenje odgovarajuđih kultura u odeljenju i/ili školskoj bašti veoma motivišu decu. Ideja projekta može imati kao cilj dekorisanje školskog dvorišta, pravljenje leje sa povrćem, ili pak bašte sa odgovarajućim karakteristikama (bašta boja ili mirisa...). Ako ovo nije moguće uraditi u školskom dvorištu, onda se uređuje prostor „sejanje i sađenje” u odeljenju i na taj način razviju brojne aktivnosti na zadovoljstvo dece.

Pored zadovoljstva deca razvijaju čula dodira, mirisa, vida koja koriste u otkrivanju boja, oblika ili mirisa cveća koji se širi. Zadovoljstvo je i pri posmatranju njihovog razvoja, a ponekad u ubiranja plodova posađenih biljaka. Baštovanstvo doprinosi razvoju samopouzdanja deteta, ali i motornih sposobnosti. Ove aktivnosti podstiču i korišćenje odgovarajuće terminologije poput plevljenja, kopanja i zakopavanja. Za ovo su im potrebne i odgovarajuće alatke: štapići, motika, grabulja, ašov.... Osim toga gajenje odgovarajućih kultura zahteva i odgovarajuće organi-zovanje dece. 

Od godine do godine moguće je vraćati se na već izvedene aktivnosti uz njihovo kompletiranje i dopunu. Deca na ovaj način obogaćuju iskustvo u vezi biljaka, otkrivaju biljni svet, formiraju prve predstave ili prvi nivo saznanja, na kome se razvijaju koncepti osnovne škole u prva četiri razreda.

Sekvence

Materijal

Opis

Predložite različita semena

 

 

Materijal :

-odabir semena, koja lako klijaju, srednjih ili većih dimenzija (kukuriz, pasulj, grašak, bob, žito, zob, suncokret, sočivo …) ; različite lukovice i klice ; biljke i sadnice (begonija, paradajz,…).

-Različiti baštenski sudovi  (zemljani, plastični, stakleni)

-Različite podloge za biljke : zemlja pomešana sa humusom, obična zemlja, treset, pesak, pamuk, sunđer, staklena vuna …

-Kofe za polivanje, prskalice, štrcaljke, male plastične boce (od mineralne vode, na pri- mer) strugalice, male lopatice, kašike, viljuške…

-Katalozi rasada.

Nastavnik priprema kesice u kojima nsu potpuno iste kolekcije semena. Svaki učenik dobija jednu kesicu. Cilj je da posle sejanja učenici dobiju različite rezultate.
Predstavljajući materijal, nastavnik postavlja pitanja i podstiče diskusiju :
"Šta je ovo ? Kako znaš da je to seme ? … "

Sa ciljem da se ostvari što uspešnija setva nastavnik daje sledeće uputstvo : « Posejte seme koje imate u kesicama » Prepušta učenicima da sami manipulišu sa semenom i očekuje eventualna pitanja. Traži način da ih uputi i vodi tako da slede određen broj aktivnosti pri ovom radu.
Sejanje je individualno. Pošto su učenici osposobljeni da samostalno seju, moguće je u nastavku predložiti zajedničko sejanje koje zahteva određenu organizaciju i saradnju.
Nastavnik takođe seje ali i obeležava na sudovima koja je vrsta semena u pitanju (na primer, lepljenjem odgovarajućih etiketa).

Posle nekoliko dana učenici će videti da li seme klija brže ili sporije, ili pak da uopšte ne klija. Ovi rezultati će podstaći zapažanja i pitanja, što će biti neka vrsta uvoda za istraživačke aktivnosti koje slede  :

  • U ovoj saksii nema biljke.

  • Biljke, u ovoj saksiji, nisu iste.

 

  • Mnogo je biljaka u ovoj saksiji …

  • Ova biljka je najveća …

Prirodne biljke, veštačke biljke; potrebe vegetacije

 

Materijal

-asortiman semena, ona koja lako klijaju, srednje ili velike (kukuruz, pasulj, grašak, bob, žito, zob, suncokret. sočivo, ...) ; različite lukovice u klice; biljke i sadnice (begonija, paradajz,...). Nekoliko verno napravljenih veštačkih biljaka i cvetova (od svile ili plastike)

-Različiti baštenski sudovi (zemljani, plastični, stakleni)

-Različite podloge za biljke: zemlja pomešana sa humusom, obična zemlja, treset, pesak, pamuk, sunđer, staklena vuna ...

-Kofe za polivanje, male prskalice, štrcaljke, male plastične boce (od mineralne vode, na primer) strugalice, male lopatice, kašike, viljuške ...

-Kataozi rasada

 

Poređenje prirodnih i veštačkih biljaka

Nastavnik donosi u učionicu jednu ili više vrsta veštačkih biljaka i cvetova (od plastike, svile, ...) različitog izgleda. Neke su u saksijama sa zemljom a neke ne. Prirodne biljke, uzgajane u odeljenju, su postavljenepored veštačkih biljaka. "Šta je to?  Zašto ova nije u zemlji?"
Deca porede oblik, veličinu i boju i pozivaju se na odgovarajuću leksiku, porede materijale i njihova svostva (dodirom, mirisom, savijanjem, ...).
Niz drigih osobina i razlika može biti identifikovan.

Opažanja u vezi potpunog razvoja biljke

Takmičenje za "ogajanje najveće biljke" može biti vrlo produktivno. U pitanju je idenfiikacija različitih vrsta (neke biljke uvek ostaju male) da bi se uverili u raznovrsnost i jedinstvo biljnog sveta. u određenom vremenskom intervalu će se posmatrati neka kultura koja se dobija iz semena, sadnice ili neke biljke. Cilj je da se evidentira rast i pojava odgovarajućih biljnih organa. Eventualni razvoj cveta, ploda i semena omogućuje otkrivanje reproduktivnih funkcija: nastala semena će sejanjem dati nove biljke.
Priroda istog takmičenja zahteva da se realizuju aktivnosti obeležavanja, merenja i poređenja (upotreba traka da bi se konstruisali histogrami). Ova aktivnost je veoma pogodna za uspostavljanje relacije između vremena i razvoja biljke.

Dobijanje novih biljaka bez sejanja semena

Deci se, kao komplemetarana aktivnost, može predložiti da pitaju roditelje ili dede i babe o onom što rade u školi. Oni mogu da donesu konkretne uzorke i objasne odeljenju tehniku njihove reprodukcije.

Nastavnik predlaže uporednu aktivnost :

– Da li je moguće zasaditi: lukovice (zumbula, narcisa, bar jednu po učeniku) ili plod same biljke (krompir)? Na koji način? Predlaže se sejanje i pojedinim saksijama. moguće je i paralelno specijalno sađenje: lukovice u šljunak ili u sud iznad vode ili u stakleni sud da bi se mogao posmatrati razvoj korena u različitim uslovima (učionica ili bašta).

Otkrivanje strukture neke biljke

pošto deca jednom otkriju različite vrste biljaka, mogu vrlo lako da evidentiraju karakteristike njihove zajedničke strukture. Biljke, bez obzira na njihovu veličinu, imaju vidljiv deo koji e u prostoru (stabljika koja nosi lišće i pupoljke, eventualno cvetove i plodove) i deo pod zemljom (korenje).

Razvrstavanje sadržaja korpe, u kojoj je voće i povrće doneto sa pijace, omogućujue da se zapitaju i uvide koji deo biljke mi jedemo.

Pomoću lišća : ostvariti poređenje, razvrstavanje, prepoznavanje

 

Materijal

Grane, ljuske, lišće, kora,...

 

 

Nastavnik organizuje izlazak u prirodu gde je prethodno pripremio grane nekoliko drveta iz najbliže okoline. Broj selekcionisanih vrsta će zavisiti od uzrasta i eventualnog iskustva dece u ovoj oblasti. Svako dete treba da sakupi desetak listova. Oni moraju da budu neoštećeni i formirani da bi mogli da ih osuše a zatim postave u herbarijum. Po povratku u učionicu formiraju se grupe. Lišće se izmeša a od učenika se traži da ga razvrstavaju. Postepeno se uče imena posredstvom igre prepoznavanja i upotrebe knjiga o prirodi koje su prilagođeni deci i omogućuju otkrivanje imena drveća.

Veoma je pogodno napraviti i okačiti u učionici podsetnik koji su deca zajedno uradila. Kada su deca osposbljena da prepoznaju lišće i imanuju neku biljnu vrstu, organizuju se ponovni izlazak u prirodu sa ciljem da se idenfikuje drveće sa koga su uzete grane priprvo izlasku.

Preuzmite modul : "Seme - sejanje sađenje" (PDF : ~ 1.3 MB)


Poslednja izmena : 17/02/2011
Oruđa
© Ruka u testu 2018