Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > > > Šta se dešava sa hranom koju jedemo ?
Modul : Šta se dešava sa hranom koju jedemo ?  [Cycle]
01/10/2002
Datum publikovanja : 
 
-prvo upoznavanje sa nutricionim  funkcijama (varenje, disanje i crikulacija)
Osnovne tačke programa : 
 
ljudsko telo i zdravstveno obrazovanje :
•  upoznati put i transformaciju hrane u digestivnom traktu i njenog pretvranja i krv.
•  razumeti i koristiti dokumentaciju (radiografiju, knjige, multimedija)
Cilj : 
 
6 do 8 časova od oko 45 minuta u 3. i 4. razredu
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 12/08/2009
Ova sekvenca je izvod iz knjige  "Predavanje nauka u školi" koju je preveo i bio ko urednik Stevan jokić a izdao Zavod za udžbenike. knjigu je napisala grupa francuskih autora a izdali: MJENR/DESCO et l'Académie des sciences/La main à la pâte .Uvod

Hrana je osnovna potreba svakog živog organizma. Ljudska ishrana, kao izuzetna interdisciplinarna tema, istovremeno ima pojedinačnu i grupnu dimenziju, zato što svako dete, svaka porodica, svako društvo ima specijalan stav u odnosu na ishranu. Time je i davanje naučnog odgovora na gornje pitanje interesantno z asvaku kulturu, a u vezi je i sa obrazovanjem i zdravljem. Predlog koji se ovde nudik nema pretenziju da postane model. On sugeriše način na koji istraživanje može biti vođeno tokom ličnog istraživanja samokontrolom ili u grupi, uz sintezu koju formira celo odeljenje. Integriše objektivna transverzalna saznanja : vladanje jezikom usmeno-pismeno-s.ikom, traženje literature, argumentacija, konfrontacija znanja koja elaboriraju deca iz prihvaćenih i publikoavnih znanja.
Osim literature, uz ovaj tekst dat po temama, naći ćete i dokumenta u formi slika, video filmova CD-ROM-ova koji su podeljeni učenicima.


Sekvenca
Trajanje
Materijal
Opis
1.Gde idu voda i hleb ?
 
45'

-Čaša vode za svakog učenika

 -Parče hleba

 
1. Učenici, za užinu, jedu parče hleba i piju čašu vode. Razvija se diskusija o putu hrane u čovečijem telu. Svaki učenik crta, na jednoj silueti, zamiščejnu putanju hrane u čovečijem telu.
 
2. Zajedničkom analizom i konfrontaicjom njihovi prezentacija postavlja se hipteza koju bi trebalo testirati tokom sledećeg časa.
2.Šta osećamo kada jedemo ?
 
45'

-Ogledalo
Čaša vode po učeniku


-Parče hleba(opciono : film : put hrane u čovečijem telu (ako ga posedujete)
I/ili radiografija, slike endoskopije digestivne cevi

1. Istraživanja na sopstvenom telu (traženje senzornih indikatora tokom prolaza hrane.).

 2. Istraživanjem pomoći naučne imejdžing metode : (opciona faza): video projekcija : put hrane. Deca treba da pokušaju da napišu tekst, prikažu šemu u delu eksperimentalne sveske koji pripada njima. Sve se too zatim zajednički analizira usmenom razmenom mišljenja što im omogućuje da odbace hiptezu prema kojoj tečnosti i čvrste substance imaj dva različita puta u čovekovom telu.

 3. Pretraživanjem literature se nalaze precizna imena organa digestivnog trakta.

 4. Aktivnost modelizacije (fakultativno)

3.Šta se dešava kada gutamo ?
 
45'

-Slika digestivne cevi

 

-za maketu : savitljive cevi, plastične kese, kanap, karton, makaze, specijane spajalice

1. Učenici označavaju delove grla koji se kreću tokom gutanja i tokom naglog  sprečavanja udisanja pomoću nepčanih lukova. Nastavnik predlaže da se presek grla kompletira pokretnim elementima i specijalnim spajalicama (prema postavljenim hiptezama).

2. Sledeći put hrane : istražuju se elementi, korišćenjem slika, koji bi trebalo da daju odgovor na paitanja o « cevima ». Video bi mogao da pomogne u nalaženju ovog odgovora.

3. Kako se hrana kreće od usta do creva ? Učenici, manipulišući, nastoje da simuliraju princip peristaltike (kontrakcija koje guraju sadržaj u crevima duž creva).

4. Modelizacija cevi za varenje : posmatranjem radiografskih snimaka moguće je dobiti niz informacija : procena veličine želuca, dužine creva i konstrukcija makete sistema za varenje pomoću creva za polivanje, kanapa, plastične kese, raznih šema, etiketa na kojima su napisani nazivi pojedinih irgana za varenje.

5. Podelom nekompletnih šema koje treba dopuniti i napisati legenu.
4.Kako funkcionišu oirgani za varenje ?
 
45'
-disekcija životinja ili fotografije koje prikazuju disekciju

1. Posmatranja na sopstvenom telu moguće je upoređivati količinu hrane koja se unese i koja se izbaci preko izmeta i na taj način stekne predstava o delu hrane koji nije izbačen. Podseća se na hipoteze o ulozi hrane, koje su postavljene tokom prvog časa.

2. Zapažanja na disekciranoj životinji ili na fotografiji koja pokazuje disekciju omogućuju das e napravi bilans (napišu na tabli ključne reči i počnu pokušaji sinteze)

5.Šta se dešava sa hranom u telu ?
 
45'

-literatura

-Internet

Postavljaju se sledeća pitanja : gde hrana prelazi u telo ? Kako se uneta hrana upotrebljava u i celim telom ? Da bi se odgovorilo na ova pitanja potrebno je analizirati  znanja stečena tokom rada u odeljenjnu i uprediti ih sa naučno ustanovljenim (pretreaga literature u biblioteci i na Internetu).

2. Zajednička sinteza na osnovu pretražene literature. Svaki učenik beleži u svoju eksperimentalnu svesku ono što je sam zaključio kao i ono što je zaključeno zajednički.

6.Evaluacija
45'
Evaluacioni listovi koje je pripremio nastavnik
Od učenika se zateva da, polazeći od siluete deteta, ponovo nacrtsju put hrane u čovečijem telu.


Preuzmite sekvencu
u formatu PDF : Šta se dešava sa hranom koju jedemo ?


Poslednja izmena : 12/08/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2018