Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > > > Jedno seme, jedna biljka ?
Modul : Jedno seme, jedna biljka ?   [Cycle]
01/10/2002
Datum publikovanja : 
 

Jedinstvo i različitost živog sveta 

Osnovne tačke programa : 
 

-sposobnost opažanja, identifikacije i opisa nekoliko karakteristika životinjskog i biljnog sveta ;
-razumeti i upamtiti ono što razlikuje živi od neživog sveta pozivajući se na glavne funkcije živih bića i manifestacije životinjskog i biljnog sveta
-stadijumi razvoja nekog živog bića ;
-uslovi razvoja biljaka ;

Cilj : 
 

3 sekvence od 3 do 5, časova ; 1 i 2 do 3 časa sa odeljenjima od predškolskog  do drugog razreda

Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 11/08/2009
Ovaj modul je izvod iz knjige   "Predavanje nauka u školi" koju je preveo i bio ko-urednik Stevan Jokić a izdao Zavod za udžbenike. Knjigu je napisala grupa  francuskih autora  a izdali : MJENR/DESCO i  l'Académie des sciences/La main à la pâte.

 Uvod

Ova tema predlaže nastavak, uz produbljivanje, razmišljanja o živim bićima s kojima su se učenici prvi  put sreli u predškolskim ustanovama, a istovremeno im pomaže da postepeno pronađu znake koji im omogućuju da prepoznaju ono što je živo. Na najopštiji način, predložena tema im omogućuje da uz pomoć pedagoških aktivnosti postepeno konstruišu pojam zrna – semena. Zrno, tj. seme, s definicijom, njegovom ulogom i klijanjem, predstavljeni su u ciklusu 2 u dve etape, dok će etape razvoja biti konceptualizovane u ciklusu 3. Časovi posvećeni ovoj problematici omogućuju razvoj istraživačko-naučnog pristupa: njihova realizacija je interesantna i ne zahteva kupovinu specifičnog materijala i/ili druge dodatne troškove. Izučavanje semena i njegove važnosti na samom početku razvoja biljaka (za biljke cvetnice i četinare) posebno je prilagođeno osnovnim školama jer su one dostupne svim učenicima. Aktivnosti u bašti, počev od sejanja, brojne su u osnovnoj školi, a sami đaci imaju, u opštem slučaju, intuitivna znanja o pojmu semena, kao i o njegovoj primarnoj ulozi (u razmnožavanju i širenju).

 

 

Sekvence

Trajanje

Materijal

Opis

Seme da ili ne ?

 

3 do 5 časova

- semena biljaka (sočivo, pasulj, salata, ...)

- elementi mineralne prirode (nosiljka za mačku, šljunak, ...)

- elementi organseke nežive prirode (zrnca griza, male drvene kuglice, ...)

- sud od polistirena (neka ambalaža)

- baštenska zemlja pomešana sa malo peska

- nekoliko oruđa koja će se koristiti kao pomoć pri sejanju (male kašike)

- kanta za polivanje ili prskalica

- drveni štapići ili gvozdena žica koji bi poslužili kao nosioci etiketa

- mali kartonski pravougaonici i lepak

 

1. Početna koncepcija: učenici pišući formulišu (tekst, crtež,...) ideje koje imaju o nekom semenu

2. Prikupljanje eksperimentalnog materijala: učenici koristeći izlazak u prirodu, razmatraju šta bi moglo da bude seme i beleže u svesci za eksperimente mesto na kome su taj uzorak našli (pod/na drvetu, ili kod biljke, na zemlji, pod lišćem, ....)

3. Razvrstavaju materijal i hipoteze: nastavnik predstavlja učenicima različite uzorke (seme i ne-seme) ne precizirajuči da li je u pitanju seme ili nije. Postavlja pitanje celom razredu: šta je ovo? Razvrstavanje se obavlja po grupama. Učenici, zatim, zajednički verifikuju razvrstavanje. Učenici šematizuju eksperimentalni protokol i beleže ono što su zapazili kao rezultat do koga su došli rezonovanjem.

4. Eksperimentisanje sa semenom: učenici organizuju sađenje i prave leje. Svaka grupa se brine o jednoj od leja.

5. Posmatranje i intrepretacija zasada: učenici neprekidno posmatraju evoluciju zasada i izvlače prve zaključke.

Zajednički se pravi prvi bilans o onom što je niklo i što nije niklo, a zatim pokušava da da objašnjenje ovakvog rezultata.

 

Šta se nalazi u nekom semenu ?

1 čas

- semena

- mala ručna lupa (ili binokularna lupa)

1. Početne koncpcije: pošto su uočili morfološke i onogene karakteristike (etape razvoja semena), učenici se interesuju za vidljive anatomske kriterijume(interno nestajanje različitih delova semena) 

2. Anatomija nekog semena: učenici svaki pojedinačno ljušte svoje seme. Zatim, pomoću uveličavajućih instrumenata, posmatraju i crtaju to što vide upoređujući sa svojim prethodnim koncepcijama. Zajedničkom sintezom dolaze do individulanog strukturnog crteža u eksperimentalnoj svesci. Učenici, konačno, samostalno posmatraju druga semena da bi identifikovali ona koja imaju iste sastavne delove

 

Šta je potrebno da bi seme klijalo ?

2 do 3 časa

- 2 ili 43  vrste semena

- različiti sudovi za vodu

1. Početne koncepcije: nastavnik predlaže svaklom učeniku da napiše šta misli o ptrebamanekog semena. zajedničke ideje učenika su objedinjene i formiraju se "ideje odeljenja".

2. Šta je potrebno semenu da proklija? - eksperimentisanje: učenici formiraju protokol eksperimenata da bi mogli da verifikuju da li je voda jedan od neophodnih faktora za klijanje.

3. Zaključak: učenici izvlače i pišu zaključak na osnovu eksperimentalno dobijenih rezultata. Nastvanik predlaže da analiziraju eksperimentalne rezultate. svaki učenik beleži rezultate svoje grupe, kao i zajedničke grupe - odeljenja.

Kako semena klijaju ?

2 do 3 časa

- semena

– mala ručna lupa (ili binokularna lupa)

– hidrofilni pamuk, papir ili upijač, nekoliko probušenih rupa (za svako seme pojedinačno) napolistirenskim plošama od ambalaže koje plutaju na površini vode u nekoj plastičnoj kadici

- vunene grudve koje su napravili učenici

- video dokumentacija dobijena pomoću odgovarajućih numeričkih aparata prikazuje klijanje

- kopije dokumenata

- kolekcija uzoraka kao i dokumentacija u vezi sa njima

1. Eksperimentisanje: učenici zajednički razmišljaju kako da naprave uređaj koji bi im pomogao da psmatraju "buđenje" semena. Zatim pojedinačno i u malim grupama kontinualno posmatraju šta se dešava.

2. Korišćenje dobijenih podataka: svaki učenik samostalno posmatra šta se dešava u grudvi od vunene tkanine (crta, lepi biljke, pšravi dijapozitive, fotografije) koje je dobio ili zajdnički napravio i piše kratak tekst koji odgovara onom što je on opazio. Koristi zajdenički rad i video dokumente.

3. Uloga semena - seme i njegove rezerve: učenci istražuju i određuju važnost specifične uloge semena tokom rasta biljke do cvetanja a posebno društveno - ekonomsku ulogu semena iz kojih dbijamo hranu.

 

Proširenje : da li semena putuju ?

 

- različita sakupljanja

- mali pravougaoni beli karton

- lupa

- literatura (tekstovi, crtani filmovi,...)

Koristeći literaturu, učenici pokušavaju da utvrde specifično važnu ulogu semena u širenju neke vrste.

Preuzmite sekvencu (u PDF formatu) : Jedno seme, jedna biljka?


Poslednja izmena : 11/08/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2018