Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > > > Klasifikacija živih bića
Modul : Klasifikacija živih bića  [Cycle]
12/07/2010
Datum publikovanja : 
 
Modul omogućava uspešnije savladavanje gradiva iz oblasti klasifikovanja živih organizama, koja je učenicima obično teška, dosadna i komplikovana, uz mnogo učenja napamet. Učenici, uz pomoć nastavnika, kroz nekoliko kontinuiranih faza u okviru posebnih sekvenci (časova) usvajaju osnovne principe naučnog klasifikovanja živih bića, bez učenja suvopranih israza napamet koji su učenicima teški za memorisanje.
Rezime : 
 
Svi živi organizmi se svrstavaju u grupe, grupisanje organizama se vrši na osnovu određenih anatomskih odlika, naučna kasifikacija živih bića se zasniva na srodničkim vezama.
Osnovne tačke programa : 
 
6 sekvenci (6 časova)

Sekvenca 1: Posmatranje i opisivanje živih bića
Sekvenca 2: Izdvajanje, razdvajanje, razvrstavanje
Sekvenca 3: Uređivanje
Sekvenca 4: Klasifikacija životinja
Sekvenca 5: Analiziranje rezultata
Sekvenca 6: Pisanje rečnika
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 14/07/2010


Sekvenca

Trajanje

Opis

1 Posmatranje i opisivanje živih bića Jedan čas
U ovom uvodnom delu od učenika se traži da opišu i grupišu živa bića na osnovu njihovih osobina. Nakon diskusije sa nastavnikom treba da zaključe koji pristup ima većeg smisla: opisati živo biće na osnovu osobina koje ima, ili osobina koje nema.
2 Izdvajanje, razdvajanje, razvrstavanje Jedan čas
Razdvajanje je binarni princip koji koristimo isključivo za poređenje organizama, bez utvrđivanja njihovih međusobnih veza i zavisnosti.
3 Uređivanje Jedan čas
Uređivanje je kontinuirani princip, gde se živa bića ređaju ili porede prema uzlaznom ili silaznom gradijentu. Učenici treba da sami predlože na osnovu čega sve mogu urediti životinje tako da čine kontinuirani niz.
4 Klasifikacija životinja Jedan čas
Klasiranje je naučni princip pri kome se organizmi rasporedjuju u određene grupe isključivo na osnovu njihovih anatomskih odlika. Ovo je poslednji i ujedno najzahtevniji zadatak Modula, gde se od učenika zahteva da na osnovu znanja i iskustva stečenog na prethodnim časovima formiraju grupe životinja na osnovu njihove anatomije i zajedničkih osobina.
5 Analiziranje rezultata Jedan ili dva časa Od učenika se traži da odgovore na pitanje šta su radili na prethodnim časovima u okviru modula Klasifikacija živih bića, odnosno uz pomoć nastavnika učenici pristupaju analizi rezultata.
6 Formiranje rečnika pojmova Jedan čas
Nakon analize svih rezultata, učenici sastavljaju Rečnik pojmova, tako što jezički iskazuju pojedine anatomske osobine životinja, a zatim definišu grupu za koju su ove osobine karakteristične.


Materijal : 


Slike različitih životinja većeg formata (sa postera, iz kalendara, enciklopedija i sl.)
Papir u roza, plavoj i beloj boji sa fotokopiranim crtežima životinja (PDF)
Papir formata A3
Makaze
Lepak za papir
Flomasteri u više boja
Sveska, blok ili papir na kome će učenici formirati Rečnik pojmova (PDF)
Tabla, kreda u boji


Ovde je prikazan jedan od mogućih scenarija za izvođenje nastave iz oblasti klasifikacije živih bića, novog modula iz oblasti biologije u okviru programa Ruka u testu u Srbiji. Modul se sastoji od 5 sekvenci koje se izvode redosledom koji je dat u opisu. Nastavnici mogu sami odrediti broj časova i tempo kojim će realizovati ovaj modul, zavisno od raspoloživog vremena, prethodnog nivoa znanja i uzrasta učenika. 

Proširenu verziju modula možete pronaći u prilogu Pedagoški predlozi u vezi sa temom „Klasifikacija živih bića“ (Zrnca nauka 4, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd). Verzija ovog pedagoškog predloga dostupna je i na francuskom vebsajtu La main à la pâte (http://www.lamap.fr/?Page_Id=4&DomainScienceType_Id=8&ThemeType_Id=6). 

Modul na srpskom jeziku prilagodile su i priredile dr Dragana Miličić, docent i mr Tamara Karan Žnidaršič, asistent, zaposlene na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poslednja izmena : 14/07/2010
Oruđa
© Ruka u testu 2021